Terms & Conditions

DNR 2011 REGELING VAN DE VERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN ADVISEREND INGENIEURSBUREAU

Deze regeling omschrijft de rechtsverhouding die ontstaat indien een opdrachtgever aan een

adviserend ingenieursbureau een opdracht geeft tot het verrichten van - in deze regeling

bedoelde - werkzaamheden, indien en voor zover is Overeengekomen de DNR toe te passen.

Deze regeling is gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op

29 juni 2001.

1e ongewijzigde druk; april 2003

Verkrijgbaar bij:

KIVI NIRIA

Prinsessegracht 23, Postbus 30424,

2500 GK DEN HAAG

Telefoon (070) 391 99 00

Telefax (070) 391 9830

Website: http://www.kivi.nl